Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Ryczko Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wita Stwosza 48 lok. 519, 02 – 661 Warszawa, zwana dalej „Kancelarią”

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
realizacji umowy lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; w szczególności Kancelaria jest zobowiązana do przestrzegania przepisów:
– ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. 2018 poz. 2115)
– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174)
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).
realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. weryfikacja kontrahenta, monitorowanie płatności oraz windykacji należności – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – na podstawie Art. 9(2) f Rozporządzenia

Kancelaria gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio przez organ wyznaczający radcę prawnego do prowadzenia sprawy (sąd lub Okręgowa Izba Radców Prawnych).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Kancelarię do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Kancelaria zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.  Ponadto Kancelaria przekazuje Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej (np. sądowi w ramach prowadzonego postępowania sądowego). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane zwykłe oraz szczególne.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat od momentu zakończenia współpracy

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Kancelarii dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej.